Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a každej osoby, ktorá sa považuje za kupujúceho.

Zaslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich.

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach zuzkinemaskrty.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.), zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci: Ing. Zuzana Homolová, so sídlom Trenčianske Jastrabie č. 91, 913 22 Trenčianske Jastrabie, zapísaná v ŽR Okresného súdu Trenčín, Číslo živnostenského registra 350-45802, IČO: 536 135 38, DIČ: 1049238091.

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba označená v hlavičke objednávky resp. kúpnej zmluvy, ktorá nakupuje tovar na webovej stránke zuzkinemaskrty.sk, resp. kontaktuje predávajúceho za účelom nákupu tovaru

Prepravca: fyzická alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje prepravu tovaru

Objednávka kupujúceho: objednávka, ktorú vystavuje kupujúci v na webovom sídle zuzkinemaskrty.sk, v písomnej forme, e-mailom alebo telefonicky (bez ohľadu na jej formu je záväzná dňom jej prijatia predávajúcim)

Potvrdenie objednávky predávajúcim: e-mailom, písomne alebo telefonicky

Adresa predávajúceho: 

Miesto dodávky: adresa, sídlo kupujúceho (ak nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky)

II. Realizácia obchodu (objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy)

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe nasledujúcich náležitostí:

a) Objednávka kupujúceho doručená k rukám predávajúceho:

  • elektronicky cez webovú stránku zuzkinemaskrty.sk,
  • e-mailom na zihomolova@gmail.com,
  • telefonicky na telefónnych číslach uvedených na webovej stránke zuzkinemaskrty.sk,
  • písomne na adresu sídla predávajúceho.

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje: meno a priezvisko kupujúceho, obchodné meno, e-mailový a telefonický kontakt kupujúceho, adresa kupujúceho, resp. adresa prevádzky, kontaktné údaje kupujúceho, kontaktná osoba oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho, miesto dodávky, ak nie je zhodné s adresou sídla, číslo objednávky, spôsob dopravy, spôsob platby, názov objednávaného tovaru, počet kusov, cena/ks, cena celkom.

Kupujúci je povinný skontrolovať všetky náležitosti objednávky pred jej odoslaním. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný oboznámiť sa s VOP predávajúceho. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s VOP (v znení platnom v momente odoslania objednávky) a akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane dopravných nákladov. Každá objednávka doručená predávajúcemu je záväzná a obratom bude potvrdená.

b) Potvrdenie objednávky predávajúcim, vrátane množstva a typu tovaru, ceny, dodacieho termínu, platobných podmienok, resp. iných náležitostí. Objednávka je predávajúcim potvrdená e-mailom alebo písomnou formou.

Za potvrdenie objednávky sa považuje aj písomná a e-mailová komunikácia prebiehajúca v zmysle realizácie objednávky ohľadom priebehu objednávky, dodacieho termínu a pod. Za potvrdenie objednávky sa považuje aj vystavenie zálohovej faktúry zo strany predávajúceho (pri platbe prevodom na bankový účet). Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky je záväzné. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením potvrdenia predávajúceho kupujúcemu.

III. Termín dodania

Väčšina tovaru je expedovaná od predávajúceho na adresu kupujúceho do 2 – 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar, ktorý nie je skladom je expedovaný spravidla v termíne do 7 – 14 pracovných dní. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o termíne vybavenia objednávky. 

Termín dodania určený predávajúcim je približný a nie je záväzný. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej skorším dodaním tovaru alebo oneskorením. 

IV. Dodacie podmienky

V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetok tovar, ktorý kupujúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať tovar, ktorý dodať môže. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Čiastočné dodávky sú prípustné.

Spôsoby doručenia:

  • Slovenská pošta – platba vopred (cena: 2,50 €),
  • Slovenská pošta – dobierka (cena: 3,50 €).

V. Platobné podmienky

Cena záväzná pre predávajúceho a kupujúceho je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu. Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Predávajúci je oprávnený vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru a požadovať pred dodávkou zálohu až do výšky 100 % hodnoty objednávky (pri platbe prevodom na bankový účet).

Spôsoby platby:

  • prevodom na bankový predávajúceho,
  • v hotovosti na dobierku.

VI. Ochrana osobných údajov

Všetky požadované údaje slúžia výlučne k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovanie objednávky, dodanie tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle legislatívy Európskej únie – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

Prečítajte si viac o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov.

VI. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisovmá kupujúci právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy a zakúpený tovar v uvedenej lehote. Toto právo platí aj v prípade objednania tovaru prostredníctvom webovej stránky a vyzdvihnutia osobne priamo u predávajúceho.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa môže uskutočniť písomne (poštou) alebo elektronickou formou (e-mailom).

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe – faktúra. Kupujúci je povinný vrátiť tovar osobne alebo odoslaním tovaru poštou/kuriérom na adresu sídla predávajúceho: Trenčianske Jastrabie č. 91, 913 22 Trenčianske Jastrabie. Náklady na prepravu tovaru k predávajúcemu znáša kupujúci.

V prípade splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto článku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kúpnej zmluvy predávajúcemu a to rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená., Pokiaľ by bol vrátený tovar nekompletný, akokoľvek poškodený alebo opotrebovaný, predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený si započítať oproti kúpnej cene. Uvedené neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VII. Záruka a reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci má nárok uplatniť si reklamáciu na tovar v záručnej dobe, ak oznámi predávajúcemu písomne a bez zbytočného odkladu všetky podrobnosti zistenej závady na tovare. Oznámenie je potrebné uskutočniť písomne (poštou) alebo elektronickou formou (e-mailom). Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar osobne alebo zaslaním tovaru poštou/kuriérom na adresu sídla predávajúceho: Trenčianske Jastrabie č. 91, 913 22 Trenčianske Jastrabie. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe – faktúru.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí a znáša kupujúci.

Oprávnená reklamácia bude zo strany predávajúceho vybavená okamžite, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť reklamovaný tovar za nový. Pokiaľ vadu tovaru nie je možné odstrániť, ani vymeniť tovar za nový, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru, poškodením živenými a iným vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou, dôsledkom nesprávneho skladovania, nesprávneho zaobchádzania a používania tovaru. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje reklamácia.

Pokiaľ bude pri obhliadke tovaru zistené, že závada vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok alebo ak sa závada na výrobku neprejaví, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dopravou ku kupujúcemu.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré boli kupujúcim oznámené po uplynutí záručnej doby.

Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.

Opravený alebo vymenený tovar je zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho.

VIII. Právne vzťahy

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a berie na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.

V Trenčianskom Jastrabí, 18.02.2021